tetraedro base

  • tetraedro
  • titanio
  • 8 x 8 x 8 cm
  • 2010