min. tetraedro Ti

  • min. Polimin. tertaedro
  • titanio
  • 1,2 gr
  • 2010